2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


VI sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki


W dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się VI sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W sesji wzięło udział czternastu Radnych, jeden Radny, Pan Jacek Różycki, był nieobecny.

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, oraz porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.     Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12.01.2015 roku.

3.     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz  jego realizacja w roku 2014.

4.     Podjęcie uchwał.

5.     Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

6.     Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.   

 

Głównym tematem sesji był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/VIII/228/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 r.

 

Podstawę prawną niniejszego Programu stanowi

1. Zarządzenie Nr 300/2012 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzeniem Nr 408/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 300/2012 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 182 w/w ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W roku 2014 kwota ta wyniosła 118 938,72 zł, przy czym na realizację wszystkich zadań zapisanych w Programie przeznaczone zostały środki w wysokości 304 419,33 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 3 568,93 na przeciwdziałanie narkomanii.

informacje o jednostce

informacje o jednostce

 

Jak co roku, tak i w roku ubiegłym wiodącym celem Programu – zgodnie z obowiązującymi trendami rekomendowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkotykowych i zapobieganie zjawisku przemocy domowej poprzez szeroko pojętą profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną. Zadania te pochłonęły większość środków finansowych i obejmowały między innymi finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizację wypoczynku letniego i zimowego, zakup literatury fachowej, ulotek oraz finansowanie działalności świetlic środowiskowych.  

 

Gminny Program na 2014 rok opierał się na następujących celach szczegółowych:

 

Cel 1 Edukacja społeczności lokalnej na temat szkodliwości alkoholu, narkotyków oraz innych substancji uzależniających został zrealizowany poprzez:

 

a) Prowadzenie punktu informacyjnego z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy, powiatu i województwa;

 

b) Zakup specjalistycznych publikacji niezbędnych do pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych;

 

Cel 2 to zmniejszenie liczby młodzieży eksperymentującej z alkoholem, narkotykami oraz innymi substancjami uzależniającymi, a zrealizowany został poprzez;

 

a)      Dofinansowanie nagród dla dzieci biorących udział w grach i zabawach podczas Pikniku

Strażackiego, Dni Kamieńca, Pikniku zorganizowanego przy świetlicy środowiskowej w Kamieńcu Ząbkowickim II oraz podczas rajdu rowerowego dla dzieci             

      i młodzieży z terenu Gminy;

b)      Sfinansowanie spektakli i warsztatów o tematyce profilaktycznej w szkołach i Przedszkolach na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki;

c)      Sfinansowanie programu o charakterze profilaktycznym „Kuszenie śmierci” w Gimnazjum Publicznym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (Lech Dyblik);

d)      Sfinansowanie przewozu dzieci i młodzieży na lodowisko oraz sfinansowanie biletów wstępu;

e)      Zakup materiałów profilaktycznych (filmy dokumentalne) „Agresja i przemoc”.

 

Cel 3 - Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców:

 

a)      zorganizowanie wraz z Komendą Powiatową Policji akcji profilaktycznej „Moje bezpieczeństwo w Twoich rękach” podczas, której dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z Komendą Powiatową Policji w Ząbkowicach Śląskich oraz z Komisariatem Policji w Kamieńcu Ząbkowickim przy udziale Komisarza Lwa kontrolowały kierowców czy jeżdżą przepisowo – w nagrodę kierowcy otrzymywali jabłka i cytryna oraz zawieszki na lusterka wewnętrzne z nazwą i datą akcji – koszt 279,59 zł.

b)      przekazanie do szkoły nauki jazdy alkogoogli;

 

Cel 4 - Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych choroby alkoholowej i narkomanii został zrealizowany poprzez

 

a)      prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ulegających przemocy w rodzinie;

    

Punkt Konsultacyjny mieści się w Gminnym Centrum Kultury i czynny jest dwa razy w tygodniu (środy od godz. 16:00 do godz. 17:00 i czwartki od godz. 16:00 do godz. 18:00).

 

Cel 5 - dotyczył zmniejszania rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym polegał na przeprowadzeniu kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w 2014 r. Komisja skontrolowała 4 przedsiębiorców z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, którzy mieli aktualne zezwolenie na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych; Przeprowadzone kontrole nie wykazały łamania przepisów prawa w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

      

Cel 6 to tworzenie warunków do realizacji Gminnego Programu, a zrealizowany został poprzez podniesienie kompetencji realizatorów programu w formie szkoleń dla GKRPA.

 

W celu inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, takich jak:

  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

Po zapoznaniu się z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz  jego realizacja w roku 2014 Radni przeszli do kolejnego punktu obrad – podjęcia uchwał.

 

Przystąpiono do głosowania uchwały dot. programu profilaktyki i problemów alkoholowych. ZA podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Tym samym przyjęto Uchwałę Nr VI/17/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Narkomanii na  2015 rok.

 

Kolejna uchwała dotyczyła zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Doboszowicach. ZA podjęciem uchwały opowiedziało się 7 Radnych (P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy), PRZECIW było 6 Radnych (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, E. Szulin), od głosu wstrzymał się jeden Radny (A. Smędzik). Przyjęto Uchwałę Nr VI/18/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Doboszowicach.

 

Trzecia uchwała dotyczyła zamiaru utworzenia Filii Przedszkola Samorządowego nr 2. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, E. Szulin, A. Smędzik). Uchwała Nr VI/19/2015 w sprawie zamiaru utworzenia Filii Przedszkola Samorządowego nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim została podjęta.

 

Czwarta uchwała z tematu oświaty została poddana głosowaniu w wyniku czego ZA było 13 Radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin), jeden radny wstrzymał się od głosu (M. Gnaczy). Podjęto Uchwałę Nr VI/20/2015 w sprawie zamiany planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenie granic ich obwodów.

 

Uchwałę Nr VI/21/2015 w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – Kłodzko – Boboszów w drodze głosowania poparli wszyscy Radni jednogłośnie.

 

Ostatnia, przewidziana w tym dniu Uchwała, dotyczyła wynagrodzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. ZA jej podjęciem głosowało 5 Radnych (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz), PREZCIW było 9 Radnych (P. Glina, M. Kacik, B. Niewczas, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, A. Smędzik, E. Szulin). Rada Gminy nie przyjęła projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

Po wysłuchaniu wolnych wniosków zakończona została VI sesję Rady Gminy.

 

 

 
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.