2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


Reformy, plany i cele
4 grudnia 2006 na sesji Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim został uroczyście zaprzysiężony wójt Marcin Czerniec, który następnie w swoim expose skupił się na założeniach i celach do realizacji w ciągu kadencji. Przedstawiamy najważniejsze fragmenty wystąpienia wójta.
„W pierwszej kolejności samorząd powinien postawić na rozwój gospodarczy regionu. Utworzymy strefę aktywności gospodarczej na wydzielonych terenach w Kamieńcu, będą tu funkcjonować określone uchwałami Rady zwolnienia podatkowe. W ramach współpracy z władzami na szczeblu powiatowym, funkcjonować będzie podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej zlokalizowana również w niewielkiej odległości od samego Kamieńca. Należy podkreślić, że nigdy wcześniej nie było jakiejkolwiek woli ze strony poprzednich władz zaangażowania się w takie działania, a były ku temu dużo większe możliwości niż istniejące obecnie. Musi też nastąpić zmiana obecnie prowadzonej polityki podatkowej /.../ konieczne jest stopniowe obniżanie stawki podatku od prowadzonej działalności gospodarczej.
Ogromnym potencjalnym impulsem dla rozwoju Kamieńca w zakresie działalności turystycznej jest istniejący zespół pałacowo-parkowy oraz zespół pocysterski. Wyrażam przekonanie, że należy wspólnie z obecnym dzierżawcą pałacu wypracować stanowisko korzystne dla obu stron. Działania gminy powinny się skupiać na pozyskaniu inwestora strategicznego. Podjęte będą również kroki w celu wpisania zespołu pałacowego i pocysterskiego na listę dziedzictwa kulturowego, aby uzyskać pieniądze na ich remont”.
Następnie wójt przeszedł do zmian w samym urzędzie, który- jak wynikało z jego słów- ma być przyjaźniejszy i bardziej pomocny mieszkańcom.
„Mój urząd będzie funkcjonował w zmienionej strukturze referatów i z szerokim dostępem interesantów do punktu informacyjnego na parterze budynku. Pozwoli to na kompleksowe i merytoryczne wyjaśnienie sprawy interesanta już na samym początku. W urzędzie będzie się znajdowało biuro porad założone na bazie istniejącego GCI, będące kontynuacją prowadzonego przeze mnie społecznego biura porad obywatelskich. W zakresie reformy pozostałych jednostek organizacyjnych należy wskazać na konieczność ujednolicenia standardów funkcjonujących w placówkach oświatowych przy równoczesnym zabieganiu o dalsze utrzymanie ZSP w Kamieńcu. Istotnych nakładów finansowych wymagają też dwa zaniedbane obiekty przedszkolne.
GCK będzie ściślej niż dotąd, w zmienionej formie współpracować z placówkami oświatowymi, świetlicami wiejskimi i środowiskowymi.
ZGKiM będzie mógł się zająć dodatkowymi zadaniami z zakresu segregacji odpadów komunalnych, poprawy walorów estetycznych gminy i usługami na rzecz ludności”- usłyszeli zebrani.
Kolejnym punktem była sprawa zaopatrzenia gminy w wodę.
„Czynione jest to przez istniejący ZWiK w Nowej Rudzie /.../ Podkreślam, że gmina Kamieniec mogłaby wcześniej uzyskiwać dochody ze sprzedaży własnej wody dla pozostałych gmin na poziomie 2 do 4 milionów, ale z tego nie skorzystała. W 94 roku należało założyć własną gminną spółkę i do chwili obecnej mielibyśmy już zwodociągowaną i skanalizowaną całą gminę, a tak, przez te wszystkie lata większościowi udziałowcy spółki uniezależniali się od wody kamienieckiej. Nawet prezes Rzeczycki niedawno powiedział dla prasy, że „lada dzień gminy noworudzkie będą całkowicie uniezależnione od wody kamienieckiej, a w roku 2007 będziemy mieli własny zakład uzdatniania wody.” /.../ spółka już od dłuższego czasu przygotowuje się do oddzielenia się od nas. Gmina Kamieniec i jej woda jest już widocznie spółce niepotrzebna. Stanowimy dla nich zbędny balast, a to przecież nasze źródła wody spowodowały, że powstał również ich majątek”.
Sprawa budownictwa socjalnego: „Planuję podjęcie kroków w celu budowy parterowych budynków spełniających standard mieszkań socjalnych /.../ umożliwienie mieszkańcom nabycia majątku komunalnego z uwzględnieniem najwyższych możliwych bonifikat /.../ Istotne jest również jasne i obiektywne informowanie o kryteriach udzielania pomocy socjalnej oraz umarzania zaległości podatkowych mieszkańców”- powiedział wójt Czerniec i przeszedł do ostatniego obszaru celów.
„Są to plany inwestycyjne jak budowa kanalizacji sanitarnej w pierwszej kolejności na obszarze Kamieńca, stopniowa kontynuacja wodociągowania dwóch sołectw, uzdatnianie terenów pod inwestycje i budownictwo, remonty dróg gminnych szczególnie tych obiecywanych od lat na terenie Kamieńca oraz budowa chodników, szczególnie łącznika między Kamieńcem dolnym a górnym, modyfikacja istniejących obiektów sportowych, pogłębienie i regulacja cieków wodnych jak również wspieranie działania gminnej spółki wodnej powołanej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Poszczególne inwestycje mogą być współfinansowane ze środków europejskich, warunkiem jest jednakże wyasygnowanie przez gminę wkładu własnego i przygotowanie projektów o dofinansowanie. Na szczeblu powiatowym konieczne jest działanie w zakresie właściwego zagospodarowania obiektu po zlikwidowanym szpitalu i utworzenia tam zakładu opiekuńczego. Na szczeblu krajowym konieczna jest interwencja wójta w zakresie przyspieszenia realizacji budowy zbiornika wodnego Kamieniec oraz odbudowanie zniszczonego wału na rzece Nysa Kłodzka”- wymienił najpotrzebniejsze inwestycje nowy włodarz gminy.
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.