2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


 UWAGA PRODUCENCI MLEKA

 Agencja Rynku Rolnego

 informuje, że

z dn. 14.07.2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 794), które przewidują

 możliwość zrzekania się indywidualnej ilości referencyjnej w zamian za rekompensatę finansową.

 Rekompensata przyznawana jest na wniosek dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego, który zobowiąże się do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych oraz zrzeknie się prawa do indywidualnej ilości referencyjnej (IIR) stanowiącej jego własność.

  Wniosek o przyznanie rekompensaty składa się

od 1 do 15 września

danego roku kwotowego do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu ARR.

Do wniosku producent musi dołączyć pisemne oświadczenia, w których:

zrzeka się – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – prawa do całości IIR; ilość ta nie może być jednak większa niż 20 000 kg,

 zobowiązuje się do zaprzestania – począwszy od 1 kwietnia następnego roku  kwotowego – produkcji i sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych,

 zobowiązuje się do utrzymywania w gospodarstwie przez okres co najmniej 3 lat – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – pogłowia bydła lub owiec, lub kóz w liczbie nie większej niż 1,5 i nie mniejszej niż 0,3 sztuk na 1 ha trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w plonie głównym,

 zobowiązuje się do posiadania przez okres co najmniej 3 lat – począwszy od 1 kwietnia następnego roku kwotowego – powierzchni trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w plonie głównym nie mniejszej od tej, którą posiadał w dniu złożenia wniosku.

Ponadto producent zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego oraz

zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

O przyznanie rekompensaty nie może ubiegać się producent, który w danym roku kwotowym złożył wniosek o przyznanie IIR z krajowej rezerwy.

Decyzję o przyznaniu rekompensaty wydaje dyrektor właściwego miejscowo oddziału terenowego ARR w terminie do 30 listopada danego roku kwotowego.

Stawki rekompensat dla poszczególnych województw wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.08.07 Dz. U. nr 158, poz. 1110 wynoszą:

Dolnośląskie 1,40 zł/kg IIR

Kujawsko-pomorskie 1,39

Lubelskie 1,22

Lubuskie 1,35

Łódzkie 1,27

Małopolskie 1,18

Mazowieckie 1,33

Opolskie 1,44

Podkarpackie 1,14

Podlaskie 1,47

Pomorskie 1,33

Śląskie 1,30

Świętokrzyskie 1.23

Warmińsko-mazurskie 1,41

Wielkopolskie 1,35

Zachodniopomorskie 1,40

Wysokość rekompensaty ustala się jako iloczyn stawki rekompensaty i wielkości IIR stanowiącej własność producenta. Jest ona wypłacana przez Agencję w ciągu 30

dni od dnia wydania decyzji.

W przypadku, gdy suma rekompensat okaże się większa od środków budżetu państwa przeznaczonych na ten cel, wielkość wypłacanych rekompensat zostanie odpowiednio zmniejszona.

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dostawców posiadających najmniejsze indywidualne ilości referencyjne.

Producent, który nie spełni warunków określonych w zobowiązaniach złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie rekompensaty, będzie musiał zwrócić wypłaconą mu rekompensatę.

 W roku kwotowym, w którym został złożony wniosek o przyznanie rekompensaty, producent mleka nie może wystąpić do ARR o zatwierdzenie umowy zbycia lub oddania IIR w używanie oraz o dokonanie konwersji IIR.

 

Formularz wniosku o przyznanie rekompensaty dostępny jest:

w Oddziałach Terenowych ARR

w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12

na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać

w Oddziałach Terenowych ARR

oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661 72 72

 

Kamieniec Ząbkowicki dnia 12.09. 2007 r.

Sporządził :Inspektor ds. melioracji i rolnictwa

A.Ferenc

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.