2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr 300/2012 z dnia 05 listopada 2012 r.

Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji                   Bernadeta Chodasewicz
Sekretarz Komisji                              Agnieszka Rogowska-Koprzak
Członek Komisji                                Jan Włoch
Członek Komisji                                Bogusława Jędrzejewska
Członek Komisji                                Ewa Kominowska
Członek Komisji                                Marek Apanasewicz
Członek Komisji                                Jarosław Węglarz
Członek Komisji                                Helena Staśkiewicz - Dobrowolska
Członek Komisji                                Maciej Szostak

Komisja została powołana w celu inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, takich jak
 

  • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.


Zadania te są realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/189/2013 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 r.
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.